Autorendi üldtingimused:

 

RENDIKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

Kehtiv juhiluba ja isikut tõendav dokument(Id-kaart või pass) ning kaardiga tasumisel rentniku nimeline pangakaart(krediitkaart või krediitkaardi tunnustega deebetkaart). Autorenti pakume ainult Eesti Vabariigi kodanikele või kehtiva eesti elamisloaga (Eesti isikukoodiga) residentidele. Autot saab rentida ainult seda eelnevalt broneerides minimaalselt 1 päev varem selleks, et võimaldada Rendileandjal kontrollida Rentniku andmeid ja sõidukit rendiks ettevalmistada. Vähema ajaga broneerides ei saa me garanteerida auto puhtust ega saadavust. 

RENDILEPING

Rendilepingule alla kirjutades kinnitab rentnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud. Sõiduki broneerimisel tingimustega nõustumisel annab rentnik Vipcarrendile õiguse töödelda tema isikuandmeid krediidivõimelisuse- ja taustakontrolliks. Rendileandjal on õigus lõpetada leping ühepoolselt ilma kasutamata renditasu tagastamiseta, kui Rentnik on andnud Rendileandjale valeandmeid ja/või kaldub kõrvale lepingutingimuste täitmisest. Rentnik on nõus võlgnevuste mittetasumisel tema andmete ja võlgnevuse avaldamisega avalikes allikates.

RENDIHIND 

Tasutakse enne rendiperioodi algust Rendileandjale pangaülekandega, sularahas või kaardimaksega. Broneerimisel tasub Rentnik kogu rendihinna ettemaksena. Broneeringutasu moodustab poole Rentniku poolt tasutavast rendihinnast. Sõiduki rentimisest loobumisel 14 päeva või vähem enne kokkulepitud rendiperioodi, on Rendileandjal õigus jätta kogu broneeringutasu tehtud kulutuste ja saamata jäänud renditulu katteks. 

TAGATISRAHA

400 EUR tasutakse enne rendiperioodi algust samadel alustel, kui rendihind. Tagatisraha makstakse Rentnikule tagasi 3 tööpäeva jooksul peale rendisõiduki tagastamist, kui Rendileandjal ei ole tagastatava sõiduki kohta pretensioone. Kui Rendileandjal  on pretensioone, jääb tagatisraha eeldatavate kulutuste täielikuks või osaliseks katmiseks Rendileandjale

PIIRATUD KILOMETRAAZ:

Sõiduki tavarendihinnas sisaldub 200 km/päevas. Soodushinnaga rentimisel pikemal rendiperioodil (nädal ja rohkem või üle xxxx km) sõidetavate kilomeetrite hulk lepitakse Rentniku ja Rendileandja vahel kokku ning kokkulepe fikseeritakse käesoleva lepingu lisas. Kui Rentnik ületab kokkulepitud kilometraaži rohkem kui lepingu lisas kokku lepitud, kohustub ta tasuma Rendileandjale 0,2 EUR iga ületatud kilomeetri eest .

RENDIPERIOOD

algab sõiduki rentimise päeval alates kella 10.00 ja lõppeb järgmise päeva hommikul kell 10.00 sõltumata sellest, mis kell auto rentnikule väljastatakse.

RENTNIKU VASTUTUS

õnnetusjuhtumi puhul on 100% juhul kui pole teisiti rendilepingus kokkulepitud. Auto varguse, hävimise või osalise kahjustuse puhul kohustub Rentnik kindlustusfirma poolt mitte kompenseeritaval juhul täies ulatuses tasuma  Rendileandjale tekitatud kahju.

RENTNIK VÕI TEMAGA VÕRDSUSTATUD ISIK

peab omama vastavat juhiluba ja vähemalt kolmeaastast sõidukogemust. Rentniku miinimumvanus on 25 eluaastat. Algaja juhi load ei ole aktsepteeritud. Rentnik ei tohi olla karistatud kiiruseületamiste, joobes juhtimise, varavastaste ja narkokuritegude eest.

AUTO ÜLEANDMISEL RENTNIKULE

on sõiduk pestud ja seest puhas. Sõiduk tagastatakse samadel tingimustel. Sõiduki tagastamisel ilmnenud keemilise puhastuse või muu värvi, plastik ja metallosi katva mustuse eemaldamiseks suuremat puhastust vajava töö korral, mis ületab 50 EUR, kohustub Rentnik tasuma vastava töö eest esitatud kuludokumendile. Puuduva kütuse maksumus võetakse maha tagatisrahast ja sellele lisandub tasu tankimisteenuse eest.

RENDIHINNAS

sisaldub Eesti liikluskindlustus ja kasko kindlustus. Rendihind ei sisalda sõiduki rehvide ja velgede purunemisest tekkinud kulutusi. Kõik kulutused, mis sellega kaasnevad ja mida ei hüvita kindlustus, kannab Rentnik.

RENDILEANDJA KOHUSTUB

rentnikule üle andma tehniliselt korras ja puhta ning korrektse dokumentatsiooniga sõiduki või lepingus kirjeldatud sõidukiga vähemalt samaväärse sõiduki. Rendileandja kinnitab, et temale teadaolevalt ei ole renditaval sõidukil mingeid varjatud tehnilisi – või muid rikkeid, mis ei luba antud sõidukit Eesti Vabariigi territooriumil kasutada. Selliste rikete ilmnemisel rendiperioodi jooksul, kohustub Rendileandja kokkuleppel Rentnikuga lahendama ja kõrvaldama antud puudus. Rendileandja kohustub õigeaegselt ja kokkulepitud kohas vastu võtma tagastamisele kuuluv sõiduki.

RENTNIK KOHUSTUB

hoolitsema sõiduki eest heaperemehelikult. Rentnik kohustub jälgima  ja korras hoidma sõiduki tehnilist seisukorda (rehvirõhud, välis- ja sisevalgustus, klaasipesuvedeliku tase, õli ja jahutusvedeliku tase  jne). Sõiduki korralise tehnilise hoolduse puhul toimetab Rentnik sõiduki Rendileandja poolt määratud hooldustöökotta. Rentnik vastutab täies ulatuses sõidukile tekitatud vigastuste, kahjustuste, auto hävimise või varguse eest ning kohustub hüvitama täies ulatuses Rendileandjale tekitatud kahju juhul, kui autot kindlustanud kindlustusselts ei loe juhtumit  tema poolt kompenseeritavaks. Kindlustusjuhtumi puhul kohustub Rentnik koheselt tasuma omavastutuse piires talle esitatud kahjunõude Rendileandja poolt määratud arveldusarvele või sularahas Rendileandja kassasse. Rentnik kohustub rendiperioodi lõppedes tagastama sõiduki õigeaegselt lepingus märgitud kohta ja üle andma isiklikult Rendileandja esindajale.

AUTOT ON KEELATUD PESTA AUTOMAATPESULATES(HARJAPESU) – AINULT KÄSIPESU!

Õnnetusjuhtumi, kahjustuste, varguste puhul, mis on seotud käesoleva rendilepinguga, kohustub Rentnik koheselt teavitama Politseid, Rendileandjat ja vajadusel Päästeametit. Rentnik kohustub kinni pidama kehtivatest seadustest ja eeskirjadest ning tasuma vabatahtlikult ja iseseisvalt kõik seaduste ja eeskirjade rikkumiste eest määratud trahvid. Rendiperioodi kestel, käesoleva rendilepinguga seotud juhtudel, Rentniku poolt tasumata jäetud ja Rendileandjale esitatud trahvinõuded kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kahekordselt ning tasub maksmisega viivitamise eest viivist ühes päevas 0,5% trahvinõude summast. Rendileandja kohustub koheselt teavitama Rentnikku temale saabunud trahvinõuetest, mis on määratud rendiperioodi jooksul tehtud rikkumiste eest. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu. Rendisõidukit ei tohi kasutada tasuliste teenuste osutamiseks (takso jms), õppesõiduks, autospordivõistlustel ja treeningutel, haagiste ning teiste liiklusvahendite pukseerimisel, teedeta maastikul. Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on lubatud ainult juhul, kui rendilepingus on sellekohane lisa ja volikiri. Ilma loata Eesti Vabariigist rendisõidukiga lahkumisel trahv 1000 EUR (tuhat eurot). Rentnikul ei ole lubatud anda rendisõiduki juhtimisõigus üle teistele isikutele välja arvatud Rendileandja poolt kooskõlastatud juhtudel. Rendisõidukis on keelatud suistetada ja tarbida alkoholi ning muid uimastavaid aineid! Nõude eiramisel trahv 200 EUR!